KS Gónik Kłodawa - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Menu główne

Kalendarium

16

11-2018

piątek

17

11-2018

sobota

18

11-2018

niedziela

19

11-2018

pon.

20

11-2018

wtorek

21

11-2018

środa

22

11-2018

czwartek

Statystyki drużyny

Losowa galeria

Grupa Orlik-Żak KS Górnik Kłodawa - turniej w Wierzbinku (22.09.2013r)
Ładowanie...

Aktualności

Zapytanie ofertowe Nr 1/PROW/2018

 • autor: admin, 2018-06-22 22:32

Kłodawa, dn. 22 czerwca 2018 r.

Zapytanie ofertowe Nr 1/PROW/2018

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Górnik Kłodawa”

Ul. Sportowa 2

62-650 Kłodawa

Regon 310249633                                                    

Numer w KRS 0000020789                                                  

Numer NIP  6661070041                                                     

Osoba do kontaktu – Prezes Stowarzyszenia – Pan Krystian Kubiak, adres poczty elektronicznej k.kubiak10@wp.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 • Realizacja operacji ma na celu utworzenie Kłodawskiej Przystani Turystycznej. Operacja zakłada: rozebranie 340 m2 podbudowy z kruszywa, wywiezienie gruzu i ziemi, roboty montażowe w postaci montażu krawężników i obrzeży, wykonanie warstwy odcinającej, podsypki i układanie 340 m2 nawierzchni chodników, zakup i montaż drewnianej wiaty krytej gontem na papie podkładowej o wymiarach podstawy min. 3 m x 3 m i wysokości min. 3,1 m (z podłogą drewnianą lub wykonaną z kostki betonowej) i z wyposażeniem w minimum 2 ławki i 1 stół) oraz 4 tablic informacyjnych na stalowych słupkach o wymiarach tablicy min.80cm x120cm, na których zostaną umieszczone informacje na temat turystycznych atrakcji w okolicy, zasad uprawiania nordic walking, regulamin itp. (Treść tablic dostarczy Zamawiający w formacie pdf w terminie uzgodnionym z Wykonawcą wybranym w postępowaniu). Projekt zakłada również wymianę wejściowej bramy dwuskrzydłowej 3,5 m x 1,5 m  (od Parku Górnika) wraz z furtką 1,0 m x 1,5 m, wymianę drewnianych siedzisk na istniejących ławkach, zakup i montaż 1 parkowej ławki z oparciem do montażu na terenie przy siłowni oraz 1 parkowego kosza na odpady (wizerunkowo dobranego do ławki).
 • UWAGA:  Do zapytania Ofertowego załączono pomocniczo Przedmiary robót. W składanym wraz z Ofertą Kosztorysie ofertowym należy pominąć pozycje z Przedmiarów ( dział 3) o numerach:  9d.3, 10d3, 11d3, 12d3 dotyczące montażu 4 urządzeń siłowni zewnętrznej. W/w urządzenia nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. O takim fakcie należy powiadomić Zamawiającego w Formularzu Ofertowym. Kopię zawartej Umowy z Podwykonawcą Wybrany Wykonawca będzie winien dostarczyć Zamawiającemu w terminie do dnia sporządzenia Protokołu odbioru prac bez uwag.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 • Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania jakichkolwiek zmian w niniejszym zapytaniu    ofertowym oraz jego załącznikach (wykreślenie lub zmiana jakiegokolwiek zapisu w dokumentach niniejszego zapytania ofertowego) oznacza odrzucenie oferty.
 • Zamawiający informuje, że niniejsze Zapytanie ofertowe dotyczy prac w ramach operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Roboty towarzyszące podlegające wycenie przez oferenta:
 • - Organizacja pomieszczeń socjalnych dla pracowników,

  - Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych łącznie z wywozem ziemi,

  - Roboty porządkowe na placu budowy,

  - Zabezpieczenie pod względem BHP i P-POŻ.,

  - Zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę,

  - Zakotwienie w betonowych stopach przewidzianych do montażu ławki, kosza i tablic,

  - Roboty towarzyszące przy wykonaniu nawierzchni.

  - w związku z faktem, iż roboty będą wykonywane sposobem mieszanym, przy zastosowaniu robocizny własnej inwestora, należy w wycenie uwzględnić wspólną koordynację robót,

  - zakłada się, że nowe krawężniki i obrzeża będą montowane w większości w miejscach po krawężnikach demontowanych. Obecnie inwestor nie posiada wiedzy na temat istniejących ław lub podbudowy pod krawężnikami i obrzeżami. W związku z tym wskazane jest przed złożeniem oferty dokonanie odkrywki krawężników celem stwierdzenia stanu faktycznego. Ewentualne wykonanie robót związanych z budową nowych ław wraz z wykonaniem rowków należy również uwzględnić w wycenie robót towarzyszących.

 •        Wycenę wskazanych robót towarzyszących można uwzględnić w poszczególnych pozycjach kosztorysu lub w kosztach ogólnych kosztorysu, który w formie uproszczonej należy dołączyć do oferty.
 •    W ofercie należy uwzględnić transport i montaż w/w urządzeń.
 •        Należy dokonać wizji lokalnej w celu przygotowania oferty.
 •    Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany umowy, w tym w zakresie ostatecznego terminu wykonania Umowy. Szczegółowe warunki zmiany umowy zostaną zapisane w Umowie.
 • Zamawiający informuje, że prace demontażowe dotyczące: rozebranie istniejących krawężników betonowych, rozebranie istniejących obrzeży, rozebranie istniejących chodników, karczowanie krzewów i samosiejek drzew, usuwanie chwastów, demontaż istniejącej bramy wjazdowej i furtki oraz demontaż drewnianych elementów siedzisk ławek bez oparć wykona w ramach pracy własnej członków i sympatyków Stowarzyszenia.
 •  

  III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA       

  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 14 sierpnia 2018 r.

  IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1.Oferent powinien stworzyć ofertę na podstawie Załącznika Nr 1, Nr 2 i Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zamówienia oraz wizji lokalnej.

  2. Do Oferty należy załączyć szczegółowy Kosztorys ofertowy oraz wypełnione i podpisane Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 4.

              3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz:

              - opatrzona pieczątką firmową,

              - posiadać datę sporządzenia,

  - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, sposób i osobę do kontaktu, cenę w zł polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

              - być podpisana czytelnie przez Oferenta.

  4. W celu przygotowania oferty Zamawiający załączył Przedmiary Robót. Jakiekolwiek określenia  i nazwy materiałów lub urządzeń użyte w niniejszym zapytaniu oraz w Przedmiarach służą jedynie do dokładnego określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Zamawiający uzna, ze oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w treści niniejszego Zapytania Ofertowego nr 1/PROW/2018.

  V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1.    Oferta powinna być złożona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty w terminie do 9 lipca 2018 r. do godz. 10:00 na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawa, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, sekretariat ( I piętro)  z dopiskiem: Oferta do Zapytania Ofertowego nr 1/PROW/2018 składana dla Stowarzyszenia Klub Sportowy „Górnik Kłodawa” – nie otwierać do 9 lipca 2018 r. do godz. 10:00.

  2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  do dnia 10 lipca 2018 r. a wynik postępowania  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.bip.klodawa.wlkp.pl ( w zakładce dotyczącej Zapytań ofertowych).

  3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data dostarczenia oferty do na adres wyżej wskazany. Nie liczy się data nadania przesyłki.

        4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  5.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  6.   Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.klodawa.wlkp.pl ( Gmina Kłodawa/ Przetargi/ Zapytania ofertowe), na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie oraz na Tablicy Ogłoszeń Zamawiającego przy ul. Sportowej 2 w Kłodawie.

  7.   Zamawiający nie przewiduje wzywania do uzupełnienia ofert. Tylko oferty kompletne, zawierające wszystkie wymagane Załączniki i dokumenty będą podlegać ocenie. Oferty niekompletne zostaną odrzucone.

  VI. OCENA OFERT

              Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

              1 - Cena – waga 100% (oferta najniższa cenowo otrzyma 100 pkt.)

  Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium „cena” zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu oferty za wykonanie całości zadania.

  Punkty w kryterium cena będą liczone według wzoru:

  X = Cn / Cb x 100 % (waga kryterium)

  gdzie: X – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku), Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert, Cb – cena brutto oferty ocenianej.

  Wyjaśnienia treści ofert: w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  Sprawdzanie wiarygodności ofert: Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

  VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.klodawa.wlkp.pl ( w zakładce dotyczącej Zapytań ofertowych) oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie i na Tablicy Ogłoszeń Zamawiającego przy ul. Sportowej 2 w Kłodawie.

  VIII. DODATKOWE INFORMACJE

  Dodatkowych informacji udzielają:

  - w sprawach formalnych- pan Krystian Kubiak, z wykorzystaniem poczty elektronicznej: k.kubiak10@wp.pl

  - w sprawach merytorycznych- pan Jacek Ogorzelski, Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, tel. 63 27 30 622, wewn. 119

  IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  1

  . Uprawnienia   do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

  2

  . Wiedza i doświadczenie

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

  Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Oferent wykaże, że zrealizował  co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu podobnego zakresu prac, o którym mowa w rozdziale: Przedmiot zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy i załączonych referencji lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie zamówienia bez uwag.

  Uwagi dodatkowe:

  W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:

  a. Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie, chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności;

  b. Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;

  c. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

  X. POZOSTAŁE INFORMACJE

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania ofertowego zostanie opublikowana na w/w stronie internetowej. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
 • Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę.
 • Dodatkowo, w przypadku, gdy wybrany przez Zamawiającego Wykonawca zrezygnuje z podpisania umowy, do podpisania umowy zostanie zaproszony kolejny Wykonawca, którego oferta uzyskała najwięcej punktów spośród pozostałych ofert.
 • Umowa oraz załączniki do umowy zostaną opracowane na podstawie dokumentów użytych w niniejszym postępowaniu. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Faktura może zostać wystawiona po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Prac bez uwag.
 • Wykonawcom nie przysługują żadne środki odwoławcze.
 • Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia 24- miesięcznej gwarancji na wykonane prace oraz gwarancji producentów na zamontowane w ramach realizacji umowy urządzenia.
 • Wykonawca składając ofertę uznaje, że zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i uznaje się za związanego określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania, akceptuje termin i formę płatności oraz podtrzymuje ważność swojej oferty przez 30 dni od daty jej złożenia.
 • Załączniki do zapytania ofertowego nr 1/PROW/2018:

 • Formularz ofertowy – zał. Nr 1.
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków – zał. Nr 2
 • Przedmiary robót- zał. Nr 3
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Klauzula Informacyjna.
 • /-/ Krystian Kubiak

  …………………………………….

  Prezes Stowarzyszenia Klub Sportowy „Górnik Kłodawa”

  Kłodawa, dn. 22.06.2018 r.

   

                                                     Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego Nr 1/PROW/2018

   

   

  FORMULARZ OFERTOWY

   

  OFERTA

   

  OFERENT:

   

   

  ZAMAWIAJĄCY:

   

  Stowarzyszenie Klub Sportowy „Górnik Kłodawa”

  Ul. Sportowa 2

  62-650 Kłodawa

   

   

   

   

  Nawiązując do zapytania ofertowego Nr 1/PROW/2018 oferuję zrealizować zamówienie:

   

  za niezmienną cenę ryczałtową:

   

  -     w kwocie netto .......................................zł

  -     w kwocie brutto ............................    zł                               

   

  (Słownie brutto……................................................................................................................)

   

  w tym kwota podatku VAT ............% ......................................... zł

  Stawkę podatku VAT inną niż podstawowa zastosowano na podstawie: .....................................

  .......................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................

  Jednocześnie oświadczamy, że:

  1. zapoznaliśmy się  opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
  2. zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania
   i złożenia oferty oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści zapytania ofertowego,
  3. czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia oferty.
  4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, w terminie 7-ciu dni od dnia publikacji wyniku postępowania na stronie www.bip.klodawa.wlkp.pl, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  5. Oznajmiamy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ……………………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczani nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.
  6. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Nam zamówienia jest:

  Imię i nazwisko:………………………………………………………………………….……....,

  Numer telefonu/fax: .......................................................................................................................

  Nazwa Wykonawcy :..............................................................................................................……

  Adres Wykonawcy…………………………………………………………………….…....…….

  Adres e-mail: …………..……………………………………………………………….………

   

  Oferta została złożona na  ….........  kolejno ponumerowanych stronach - od strony nr ............ do strony ........... .

   

  W skład oferty wchodzi ................ załączników.

   

   

  ........................................., dnia .................

                   (miejscowość)

   

   

      .....................................................................

                                                                                                                                   (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania

                                                                                                                                             zobowiązań w imieniu firmy)

   

   

                                                        Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Nr 1/PROW/2018

   

   

   

  Oświadczenie o spełnianiu warunków

   

  OFERENT:

   

   

  ZAMAWIAJĄCY:

   

  Stowarzyszenie Klub Sportowy „Górnik Kłodawa”

  Ul. Sportowa 2

  62-650 Kłodawa

   

   

   

   

  OŚWIADCZENIE

   

  Składając ofertę do zapytania ofertowego Nr 1/PROW/2018

  oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

   

  Do niniejszego Oświadczenia dołączamy …………………. dokumentów potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oraz służących do oceny oferty.

   

   

                                    dnia                                                                                                           

  podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

   

                                                        Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego Nr 1/PROW/2018

   

  OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1  w celach przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia.

   

  ________________________

                                                   (data, podpis Oferenta lub Osoby reprezentującej Oferenta)

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Kłodawy (adres ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, telefon kontaktowy (63) 27 30 622).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@klodawa.wlkp.pl.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
   z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest odrzucenie oferty.

   

  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia                      o ochronie danych osobowych.

   

  Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszą Klauzulą Informacyjną.

   

  ________________________

                                                   (data, podpis Oferenta lub Osoby reprezentującej Oferenta)


  • Komentarzy [0]
  • czytano: [67]
   

  Musisz się zalogować, aby dodawać komentarze.

  Zegar

  Reklama

  Najbliższe spotkanie

  Grom Malanów   KS Górnik Kłodawa
  2019-03-23, 16:00:00


  Statystyki przedmeczowe »

  Ostatnie spotkanie

  KS Górnik Kłodawa 5:1 GKS Olszówka
  2018-11-03, 11:00:00
       

  Wyniki

  Ostatnia kolejka 11
  KS Górnik Kłodawa 5:1 GKS Olszówka
  Grom Malanów 4:0 Sparta Barłogi
  KS Mostki 1:2 Znicz Władysławów
  Wicher Dobra 3:2 Orzeł Kawęczyn
  GKS Osiek Łuczywno 1:1 Teleszyna Przykona
  MKS Dąbie 4:1 Nałęcz Babiak

  Najbliższa kolejka

  Najbliższa kolejka 12
  Grom Malanów - KS Górnik Kłodawa
  GKS Olszówka - Nałęcz Babiak
  MKS Dąbie - Teleszyna Przykona
  GKS Osiek Łuczywno - Orzeł Kawęczyn
  Wicher Dobra - Znicz Władysławów
  KS Mostki - Sparta Barłogi

  Wspierają Nas

  Urząd Miasta i Gminy
  w Kłodawie

  Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego
  w Straszkowie

  Kamil Kropidłowski

  oraz Pracownicy
  Kopalni Soli "Kłodawa" S.A.

   

  Statystyki

  Brak użytkowników
  zalogowanych i 1 gość

  dzisiaj: 241, wczoraj: 369
  ogółem: 1 471 888

  statystyki szczegółowe

  Facebook

  Klub Sportowy Górnik Kłodawa on Facebook